صفحه1 از4
استاندار محترم خراسان جنوبی جناب آقای محمد مهدی مروج الشریعه، از خدمات حمایتی گسترده انجام شده توسط موسسه عترت فاطمی تقدیر نمودند. 
خیلی وقتها، وقتی که دلم می گیرد، وقتی که کسی نیست که برایش کمی حرف بزنم، درد دل کنم، گریه کنم. انگار یکی می آید، دست روی شانه هایم می گذارد و حرفم را گوش می دهد.
صفحه1 از4