واحدهای سازمانی

گروه مالی و اداری

ثبت و ضبط به موقع، کامل و صحیح تمامی فعالیت های مالی مؤسسه موجب شفاف سازی و ایجاد اطمینان بیشتر در بین خیرین مؤسسه می شود.

داشتن برنامه و بودجه سالانه، دستورالعمل، آئین نامه و مشخص بودن تمامی روشها، فرآیندها و رویه های مالی و استفاده از استانداردهای مورد قبول حسابداری و تهیه صورت های مالی در پایان سال و همچنین ارائه اظهار نامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور نشان از تأکید هیأت مدیره محترم مؤسسه در ثبت تمامی منابع ورودی و پرداخت ها و هزینه های مؤسسه برای ایجاد اعتماد و شفاف سازی بیشتر دارد.

امور مالی مؤسسه از زمان تأسیس تاکنون با دقت تمامی فعالیت های مالی مؤسسه را ثبت نموده و در پایان هرسال نیز گزارشهای مورد نیاز سازمانهای نظارتی را تهیه و به آنان ارائه مینماید.

صورت های مالی مؤسسه نیز هر ساله توسط حسابرس رسمی و مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی و دقت قرار گرفته و به سازمان مذکور همراه با اظهار نامه مالیاتی ارائه گزارش می شود.

بر همین اساس صورت های مالی سال 1394 مؤسسه با نظر مطلوب مورد تأیید حسابرس قانونی قرار گرفته است.

پرداخت آنلاین