صفحه3 از17
همچون سنوات گذشته صورت های مالی سال ۹۶ توسط حسابرسی قانونی موسسه رسیدگی و بر اساس استانداردهای حسابداری مورد تایید قرار گرفته و با نظر مقبول تحویل سازمان امور مالیاتی کشور شد.
صفحه3 از17
پرداخت آنلاین