اولین نشست شبکه ملی موسسات خیریه حامیان ایتام. مدیرعامل موسسه به عنوان عضو موسس و عضو هیئت مدیره در این همایش حضور داشتند.