دیدار مدیر مشارکتهای مردمی موسسه با مدیرکل امور موسسات خیریه سازمان اوقاف

نظر دادن