به همت تعدای از خیرین، برای ۱۰ فرزند عزیز تحت حمایت موسسه لباس گرم زمستانی تهیه شد.

نظر دادن