یا علی ! تو را به خدا می‏سپارم و سلام من به فرزندانم تا روز قيامت برسان.

نظر دادن