کمکهای نقدی

کمکهای نقدی شما والا همتان به سه روش زیر قابل دریافت است:

  • پرداخت حضوری در موسسه
  • پرداخت از طریق کارت به کارت
  • پرداخت آنلاین از طریق وب سایت موسسه به نشانی http://payment.etrat-fatemi.com/