واحدهای سازمانی

گروه مشارکت های مردمی

رسیدگی به امور ایتام و نیازمندان و کاستن از گرفتاری ها و مشکلات آنان تنها با همیاری و همدلی مردم خیر و نوعدوست کشورمان محقق خواهد شد.

لذا مدیریت مشارکت های مردمی به عنوان متولی برقراری ارتباط بین خیرین و نیازمندان جامعه نیت خیرخواهانه هموطنان نیکوکار را برای یاری رساندن به محرومین خصوصا ایتام سادات نیازمند را عملی می سازد.