گروه مشارکت های مردمی

حامی یابی

یکی از موضوعات مهمی که نه تنها اسلام، بلکه تمام ملل جهان با آن روبرو هستند واژه یتیم است. کودکان یتیم در همه ادیان الهی مورد توجه بوده و بر ضرورت تعهد نسبت به آنان و امینت از تجاوز به حقوقشان و ترغیب در جلب دوستی و اظهار لطف به او تاکید بسیار شده است.

قرآن کریم با تعبیرات گیرا و گویا مسئولیت مردم و دولت اسلامی را نسبت به ایتام برشمرده است. این کتاب مقدس و آسمانی با برترین شیوه از ایتام تجلیل کرده و رسیدگی به امور مادی و معنوی، فردی و اجتماعی آنان را مورد تاکید قرار می دهد و کوتاهی در امر سرپرستی آنها را مورد توبیخ و موجب کیفر دنیوی و اخروی دانسته است.

این کتاب الهی پذیرایی از آنان را یک ارزش و معیار برای انسان تکامل یافته و نیکوکار معرفی نموده (بلد/15) و جفا در حق یتیم را از نشانه های تکذیب دین و قیامت اعلام کرده است. (ماعون/2)

بر این اساس موسسه خیریه عترت فاطمی در اجرای فرامین الهی و ائمه اطهار (س) رسیدگی به ایتام سادات را سالیان متمادی است که در دستور کار خود قرار داده است.

روش کار:
  1. حامی ایتام می تواند با مراجعه به موسسه و رویت شناسنامه یتیم یک یا چند نفر را به عنوان فرزند معنوی خود انتخاب و پس از تکمیل فرم سرانه ای را متعهد و ماهیانه به حساب یتیم واریز نماید.
  2. تکمیل فرم الکترونیکی سایت موسسه و دریافت شناسنامه از طریق ایمیل ارسالی حامی
  3. درخواست تلفنی حامی و ارسال فرم و شناسنامه یتیم با پیک یا نماینده موسسه به محل کار یا منزل حامی