گروه مالی و اداری

حسابرس قانونی

هر ساله پس از تهیه صورت های مالی و اخذ تائید از مجمع عمومی و هیات مدیره محترم مؤسسه، صورت های مالی جهت رسیدگی در اختیار حسابرس قانونی قرار می گیرد.

حسابرس قانونی مؤسسه برای سال مالی 1395 مؤسسه حسابرس امین محاسب روش با شناسه ملی 10100538203 و شماره عضویت 14363 می باشد.