گروه مالی و اداری

صورت های مالی

سال مالی مؤسسه عترت فاطمی مطابق باسال شمسی و از اول فروردین ماه هر سال لغایت پایان اسفندماه همان سال می باشد.

هر ساله حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه صورت های مالی دوره قبل تهیه و به هیأت مدیره و مجمع عمومی مؤسسه ارائه می شود و پس از تأیید و تصویب آنان در اختیار حسابرس قانونی قرار گرفته تا نسبت به عملکرد سال قبل اظهار نظر نماید.