گروه مالی و اداری

معافیت های مالیاتی

تمامی مؤسسات خیریه به شرط داشتن ناظر مالیاتی و پرداخت مالیات های قانونی (مالیات تکلیفی، مالیات اشخاص ثالث و ....) و صرف منابع مالی براساس اساسنامه مؤسسه و تأیید هزینه ها توسط ناظر مالیاتی، از معافیت قانونی برخوردار می باشند.