گروه مالی و اداری

شماره حسابهای بانکی

حسابهای بانکی مؤسسه جهت دریافت کمک های مردمی نزد بانک ملی ایران به شرح زیر میباشد:

عنوان و محل واریزیشماره حسابشماره کارت
واریز حامیان جهت ایتام سادات01060660600036037991199504212
کمک های عمومی به مؤسسه01059953150016037991899661882
کمک بابت درمان ایتام سادات01079235320006037991899539682
جهت واریز صدقات01079235140086037991199539523
کمک بابت جهیزیه نوعروسان سادات0107923526009-
کمک بابت مسکن ایتام0107905981007-