واحدهای سازمانی

گروه مالی و اداری

ثبت و ضبط به موقع، کامل و صحیح تمامی فعالیت های مالی مؤسسه موجب شفاف سازی و ایجاد اطمینان بیشتر در بین خیرین مؤسسه می شود.

داشتن برنامه و بودجه سالانه، دستورالعمل، آئین نامه و مشخص بودن تمامی روشها، فرآیندها و رویه های مالی و استفاده از استانداردهای مورد قبول حسابداری و تهیه صورت های مالی در پایان سال و همچنین ارائه اظهار نامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی کشور نشان از تأکید هیأت مدیره محترم مؤسسه در ثبت تمامی منابع ورودی و پرداخت ها و هزینه های مؤسسه برای ایجاد اعتماد و شفاف سازی بیشتر دارد.

امور مالی مؤسسه از زمان تأسیس تاکنون با دقت تمامی فعالیت های مالی مؤسسه را ثبت نموده و در پایان هرسال نیز گزارشهای مورد نیاز سازمانهای نظارتی را تهیه و به آنان ارائه مینماید.

صورت های مالی مؤسسه نیز هر ساله توسط حسابرس رسمی و مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی و دقت قرار گرفته و به سازمان مذکور همراه با اظهار نامه مالیاتی ارائه گزارش می شود.

بر همین اساس صورت های مالی سال 1394 مؤسسه با نظر مطلوب مورد تأیید حسابرس قانونی قرار گرفته است.