تقدیر استاندار محترم خراسان جنوبی از خدمات حمایتی موسسه

استاندار محترم خراسان جنوبی جناب آقای محمد مهدی مروج الشریعه، از خدمات حمایتی گسترده انجام شده توسط موسسه عترت فاطمی تقدیر نمودند. 

نظر دادن