جمع آوری وجوه زکات فطریه در محل موسسه و همچنین از طریق حسابهای موسسه

نظر دادن